История на БАРЗ

Преди 18 години, благодарение на авангардната функция на частите фирми, свързани с растителната защита и силата на НСРЗ, подкрепени от Националната асоциация по растителна защита на Франция с правна информация и структурно организиране на 19.02.1996 година се учреди БАРЗ. На учредителното събрание присъстваха повече от 200 делегати, френски експерти и зам. председателя на ANPP Robert Mestre. За председател бе избран Петър Николов, а за изпълнителен директор г-жа Катя Радева.

Приет бе и правилник за дейността и структурата, съобразно тази която съществува във Франция. В управителния съвет влязоха видни наши учени, представители на водещи за времето частни фирми от бизнеса и представители на държавната администрация. Бяха избрани и регионалните представители. По време на своята дейност БАРЗ изготвяше необходими за бизнеса информационни бюлетини, получаваше безплатно необходимата информация от държавната администрация, участваше при оценката на кандидатите за лицензи, предоставяше обратна информация на НСРЗ за проблемите на растителната защита в страната. Участваше в регистрацията на пестициди. Вземаше участие при създаваните каламитети и епифитофии за подпомагане на земеделските производители.

Но както при всяка структура в политиката на това време беше създаден и паралелен браншови съюз в гр. Пловдив. Съществуването на две организации с една цел винаги е пагубно за всеки бранш, поради което председателя и управителния съвет реши през 2000 година да се слее с браншовия съюз и предостави името БАРЗ като общо тогава, което доведе до единно име на двете обединени организации.

До 2014 година дейността намаляваше поради липса на средства от намаления брой членове на БАРЗ. Но асоциацията се представяше от председателя Васил Сираков на всички сбирки, където обсъждаше нормативната уредба в бранша. С решение на общото събрание от март 2014 бе избран отново първия председател доц. д-р Петър Николов.